Nord er sentrum

30. juni 2017

.ragnvald

Gjesteblogger: Ragnvald Storvoll, Nordavind utvikling

La meg slå det fast med en gang; sentrum har flytta seg! Før, for 10-15 år siden, var sentrum i det urbane, der folketettheten var stor. Den digitale verden har endra på dette. Nå er vi klar for nye fortellinger.

Bredbånd og digitalisering gjør at sentrum er der du er – ikke nødvendigvis der det er mange folk. Med god fiberutbygging skapes muligheter! Naturressurser er også et eksempel som forteller at nord er sentrum. For det er her det skjer! «Alle» snakker om opplevelser i verdensklasse – du finner de i Nord-Norge! I et framtidsperspektiv er kanskje nettopp kombinasjonen av disse to faktorene det som gjør oss særdeles attraktive. Og da slår jeg like godt fast sannhet nr. 2: Innovasjon er nye kombinasjoner. Allerede i 1934 uttalte Josef Schumpeter dette. Han rettet oppmerksomheten mot nyskapingspotensialet; en må se nye muligheter og overraskende kombinasjoner på tvers av tradisjonell tenking. Vi i nord har – ved hjelp av brebånd og digitalisering – fått gode kort på handa.
La oss spille! Og vi kan konkurrere med hele verden!

Styrker i Dyrøysamfunnet, basert på 24 dybdeintervju og 40 svar på spørreundersøkelse

I Dyrøy har vi nylig startet en utviklingsanalyse som en del av et næringsmessig omstillingsprogram. På spørsmål til innbyggere og næringsliv om hva som er våre fortrinn, svarer et flertall «beliggenheten». Hvem skulle tro at det var en liten distriktskommune sitt fortrinn? Men det handler igjen om historiefortelling. Når vi ser på infrastruktur, ligger vi som var tidlig ute med full fiberutbygging, midt i sentrum og kan høste store gevinster av «motorveien» som går gjennom kommunen. Ei plassering midt i leia innenfor Senja, i en viktig sjømatregion, og med tre flyplasser i nærheten, gir også Dyrøy mange muligheter.

Nye trender

Kontorhotellet i Dyrøy ble åpnet i 2012

Vinterturismen eksploderer, midtnattsola er fortsatt strålende, og stadig flere kommer til vår landsdel for å bli lengre og for å høste nye typer opplevelser. Den moderne turisten tar med seg arbeid eller studier – og kan derfor bli lengre. Coworking og workation (work + vacation) er voksende, internasjonale trender. Det moderne menneske kombinerer studier, jobb, ferie og reiser på nye måter. Flere små og større lokalsamfunn i nord har lagt til rette for denne type besøkende. Trevarefabrikken i Henningsvær har gjort det! Eventyrhuset i Bø har gjort det! I løpet av de siste 4-5 år ser en framveksten av en ny «plante» i kompetansefloraen i Nord-Norge; coworking-spaces. Coworking-space er et mer fleksibelt konsept enn en tradisjonell næringshage, det åpnes blant annet for dagsleie og for booking på kort varsel. Kjært barn har mange navn, så også disse enhetene for fleksible arbeidsfellesskap som etableres i Nordland, Troms og Finnmark. Flow (Tromsø og Narvik), Verk Hub (Hammerfest), Kontorhotell (Bardu, Dyrøy, Salangen m. flere), Eventyrhuset (Bø), Arbeidskontoret (Kabelvåg), Prosjektrom/Gründerverksted (Digermulen) er interessante eksempler. I disse arbeidsfellesskapene samles studenter, hyttefolk, gründere, reisende og arbeidstakere i heterogene arbeids- og læringsmiljø. Steder blir interessante, gjenoppdages og endres. Dette er starten på større endringer og nye kombinasjoner av bevegelser av mennesker.

Naturressurser er selvsagt også sjømat. Ressursene i havrommet er mer enn bare torsken. Vi inspireres av Østen, og tang og tare skaper nye næringer og framtid. Nye kombinasjoner skjer også her; Finnfjord AS har skjønt det! Finnfjord er verdens mest energieffektive og miljøvennlige produsent av ferrosilisium. Statsminister Erna Solberg lovpriser smelteverksbedriften som grønn, smart og nyskapende. Lokale idéer gir globale muligheter. Finnfjord AS slipper ut mye CO2. Hvis man skal dyrke alger tett, må man ha ekstra CO2, så nå tilsettes fabrikkrøyk for å booste veksten. Algene vokser fort, innholdet av marine Omega 3 fettsyrer er høyt, inneholder ingen forhøyede spor av miljøgifter – og kan være en verdifull råvare i yngel- og laksefor. Denne utviklingen skjer fordi noen i vår region har kompetanse, tar i bruk teknologi og ser de nye mulighetene. Midt-Troms har gått sammen om å utarbeide en regional næringsplan, nettopp for å kunne utnytte regionens fortrinn og sammen skape vekst.

Det skapes så mange nye arbeidsplasser at vi vil ha utfordringer med å rekruttere. Det handler ikke bare om hender, det handler om hoder. Om kompetanse. Om innovasjon og nytenking. Dette vet vi noe om, og nye strategier legges.

Vi ser i samme retning. Framtid for Midt-Troms – Styringsgruppa for regional næringsplan Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Lenvik og leder av regionrådet i Midt-Troms, Marit Alvig Espenes, ordfører i Dyrøy og Nils Foshaug, ordfører i Målselv

Bildet er sammensatt. Vi snakker ikke bare om turister, men om innbyggere i eller utenfor landsdelen i bevegelse. «Alle» vil ikke jobbe i reiseliv eller med sjømat. Og bra er det! Det kreves et mangfold. Mobilitet og endringer i arbeidslivet skaper muligheter. Flere og flere bestemmer seg for å ta…

….jobben med på flyttelasset
Flere ønsker seg ut av byens trengsel, viser undersøkelser. Vi er mobile som aldri før, og gode løsninger for digital kommunikasjon lar oss ha kontakt med verden fra der vi er – helt stedsuavhengig. Mulighetene er større enn noen gang for å realisere drømmen om å kunne bo der man vil, og ta jobben med på flyttelasset. Og nord utmerker seg! Nord er attraktiv! Det skapes nye muligheter for lokalsamfunn i en landsdel som har vært preget av sentralisering i mange tiår. Trenden bare fortsetter, og utfordringene følger etter. Rask vekst og et til tider overopphetet boligmarked på den ene siden. Fraflytting, befolkningsnedgang og eldrebølge på den andre siden. Samtidig øker forskjellene mellom by og bygd med tanke på utdanning og kompetansenivå.

Kan små kommuner med et utfordrende arbeidsmarked bruke den stedsuavhengige tankegangen som strategi for økt tilflytting og mer variert arbeidsliv? Svaret er ja! Det utfordrer arbeidsgivere i urbane strøk til å være villige å prøve ut nye arbeidsformer. Bare slik kan de beholde viktig kompetanse selv om arbeidstakere vil eller må flytte. Bedrifter som viser en stor grad av tillit og fleksibilitet, erfarer sterk lojalitet fra sine ansatte.

Ny utviklingsstrategi i nord
Ny teknologi, bredbånd og nye måter å organisere arbeidslivet på, gjør det mulig å løse en rekke arbeidsoppgaver stedsuavhengig. Stedsuavhengig arbeid er et relativt nytt, men presist begrep om arbeid som utføres på geografisk avstand fra arbeidsgiver eller oppdragsgiver. Eksempler kan være å arbeide hjemme én eller flere dager i uka, å arbeide fra et mobilt kontor eller et kontorfellesskap. I nyere offentlige dokumenter (NOU 2011: 3) knyttes stedsuavhengig-begrepet til kompetansearbeidsplasser som drivkraft for vekst i hele landet. Også i RDA (næringsrettede midler til regional utvikling) sitt handlingsprogram er kompetansearbeidsplasser et viktig tema. En hovedstrategi for «økt kompetanse om nordområdene, EU, Barentsregionen og Arktis» er nettopp å utvikle stedsuavhengige arbeidsplasser.

Hva er avgjørende?
Tre faktorer er avgjørende for å lykkes med en slik strategi; den digitale infrastrukturen med høyhastighets bredbånd må være på plass, arbeidstakeren bør være en del av et kontorfellesskap, og det må finnes gode reisemuligheter til og fra stedet som er vertskap for de stedsuavhengige. Både arbeidstakere, arbeidsgivere og kommuner vektlegger disse tre suksessfaktorene i en forstudie til prosjektet «Stedsuavhengige arbeidsplasser», som ble utført i Dyrøy av Nordavind Utvikling for få år siden. Friheten til å velge bosted uavhengig av arbeidsgivers kontoradresse, er viktig for arbeidstakere. Arbeidsgivere, på sin side, opplevde at ansatte var lojale når de ble vist tillit. Effektiviteten og muligheten for å beholde kompetanse i bedriften øker når de ansatte får jobbe stedsuavhengig ved behov. Flere undersøkelser har gjort lignende funn. Troms fylkeskommune og fylkesrådet har hatt en offensiv strategi for breibåndsutbygging. Det er framtidsrettet og vil gi gevinster for store og små lokalsamfunn.

I sentrum
Det er ikke lenger bare midtnattsola, vakre fjell og fin natur som gjør nord attraktiv. At sjømat kan bli vårt nye gull, og gradvis overta posisjonen til det sorte gull, har blitt spådd lenge. Nå begynner spådommene å nærme seg harde realiteter. Veksten vil fortsette, etterspørselen etter ren, sunn og velsmakende sjømat fra verdens rikeste matfat vil bare øke i årene framover. Når en kombinerer naturressurser i verdensklasse med moderne teknologi, er forutsetningene for framtid og vekst i vår landsdel enorme.

Ved å ta i bruk stedsuavhengig arbeid kan arbeidsgivere og arbeidstakere i Nord-Norge utnytte ressurser på en ny måte. Kompetansen rekrutteres fra der den er, og arbeidssted er underordnet arbeidets innhold. Ved å begrave forståelsen om at geografien hindrer oss og er noe som holder oss tilbake i et nasjonalt eller globalt arbeidsmarked, er det faktisk slik at den digitale motorveien plasserer små lokalsamfunn i sentrum. Sa jeg nye kombinasjoner? Sa jeg innovasjon? La oss sørge for at mange får høre de nye fortellingene fra nord.

Ragnvald Storvoll
Daglig leder i Nordavind Utvikling /phd-stipendiat

 

Dette innlegget ble først publisert på http://www.digitalinkubator.com/ og er vårt første gjesteblogginnlegg. Ta gjerne kontakt med oss i Proneo dersom du har et tema du ønsker å dele på vår blogg.