Om Proneo

Historien

Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i regionen.

Samfunnsoppdrag

Proneo er et innovasjonsselskap. Vårt samfunnsoppdrag er å skape arbeidsplasser og bærekraftige vekstbedrifter.

Historien

Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet. Vår målsetting er gjennom aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk å bidra til økt nyskaping og et innovativt og bærekraftig næringsliv. Proneo har opparbeidet en solid posisjon gjennom sterke partnerskap, gode resultater og fornøyde kunder.

Vårt samfunnsoppdrag

Bærekraft

Proneo bistår Trønderske virksomheter med å innlemme bærekraft i sin kjernevirksomhet; Vi bistår med bærekraftstrategi, operative planer og prosedyrer, risikoanalyser og rapportering. Vi er spesialister på klimaomstilling, bærekraft i finanssektoren og innen internasjonal bistand og utvikling.

I arbeidet med bærekraft er det viktig å ha en god forståelse av hva FNs bærekraftsmål faktisk betyr for egen virksomhet og for egen bransje. Våre eksperter vet hvilke utfordringer som vil treffe ulike bransjer i årene som kommer og vi hjelper virksomheter med å sikre en ansvarlig og bærekraftig forretningsadferd som er i tråd med FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for en bærekraftig utvikling på jorda. For at vi skal lykkes med dette arbeidet må alle bidra. Ikke minst næringslivet. I tråd med endringene i samfunnet, nye reguleringer og forbrukernes økende bevissthet, viser stadig flere studier at det også lønner seg økonomisk å drive en virksomhet bærekraftig. I dag handler bærekraft om mer enn å redusere negativt fotavtrykk. Det dreier seg også om ny næringsutvikling og å skape nye forretningsmuligheter.

Proneo hjelper virksomheter med å utarbeide strategier for bærekraftig verdiskaping, identifisere og utnytte forretningsmuligheter innenfor bærekraft, samt å integrere etiske, miljømessige og sosiale faktorer i strategi, styrings- og kontrollsystemer.

Ved å integrere bærekraft i strategi og virksomhetsstyring kan et selskap styrke sin konkurransekraft og sitt omdømme, posisjonere seg for nye forretningsmuligheter og bedre sin risikostyring.

Våre verdier

Proneo har tre kjerneverdier som forplikter og inspirerer oss:

Nysgjerrig, raus og effektiv.

Nysgjerrig betyr at vi er interesserte og vitebegjærlige på det som er nytt og som kan skape verdier – Proneo betyr For det Nye og det forplikter. Vi søker alltid å utvikle vår kompetanse, både som organisasjon og som individer.

Raus betyr at vi er åpne for alle kreative ideer og løsninger og vi deler gjerne vår erfaring og kompetanse med andre. Vår ambisjon er å oppnå best mulig resultater for oppdragsgiver gjennom Åpen Innovasjon, effektive nettverk og helhetlige perspektiver.

Effektiv betyr at vi er engasjerte, handlekraftige og resultatorienterte for økt bærekraftig verdiskaping. Vi kommuniserer tydelig og enkelt.

Vår kompetanse

Proneo har lang erfaring med å utvikle og lede prosesser for økt verdiskaping gjennom:

  • Nyetableringer og knoppskytinger
  • Utvikling av eksisterende næringsliv
  • Innovasjon i offentlig sektor
  • Utvikling av klyngedynamikk og infrastruktur for innovasjon
  • Effektive koblinger mellom FoU-/kompetansemiljø og næringsaktører

Vår kjernekompetanse er inkubatortjenester, forretningsutvikling, kommersialisering, prosess-/prosjektledelse, klyngeutvikling og omstilling. Våre kunders resultater er bekreftelsen på vår kompetanse.

Nettverket vårt består av relevant næringsliv, FoU-/kompetansemiljø, kapital-/investormiljø og andre innovasjonsmiljø regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi kjenner virkemiddelapparatet og det politiske miljøet godt og benytter denne kompetansen når vi bistår dem som vil skape noe nytt.

Vi er lagspillere og benytter mulighetene som ligger i dette, internt og eksternt.

Etikk

Høy etisk standard i all vår atferd er avgjørende for at vi skal lykkes. Den enkelte medarbeider skal opptre aktsomt og redelig overfor kunder, offentlig myndigheter og andre interessenter. Proneos ansatte har forpliktet seg til selskapets  etiske retningslinjer og retningslinjer for  eierskap og styreverv i andre bedrifter.

Eierskap

NTE Holding AS 16,23 %
Siva SF 16,23 %
Stjørdal kommune 15,90 %
Kværner Verdal AS 15,58 %
Levanger kommune 12,99 %
Verdal kommune 12,99 %
SpareBank 1 SMN 5,39 %
Gjensidige Stjørdal 4,68 %