Om Proneo

Historien

Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i regionen.

Samfunnsoppdrag

Proneo er et innovasjonsselskap. Vårt samfunnsoppdrag er å skape arbeidsplasser og bærekraftige vekstbedrifter.

Historien

Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet. Vår målsetting er gjennom aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk å bidra til økt nyskaping og et innovativt og bærekraftig næringsliv. Proneo har opparbeidet en solid posisjon gjennom sterke partnerskap, gode resultater og fornøyde kunder.

Vårt samfunnsoppdrag

Våre verdier

Proneo har tre kjerneverdier som forplikter og inspirerer oss:

Nysgjerrig, raus og effektiv.

Nysgjerrig betyr at vi er interesserte og vitebegjærlige på det som er nytt og som kan skape verdier – Proneo betyr For det Nye og det forplikter. Vi søker alltid å utvikle vår kompetanse, både som organisasjon og som individer.

Raus betyr at vi er åpne for alle kreative ideer og løsninger og vi deler gjerne vår erfaring og kompetanse med andre. Vår ambisjon er å oppnå best mulig resultater for oppdragsgiver gjennom Åpen Innovasjon, effektive nettverk og helhetlige perspektiver.

Effektiv betyr at vi er engasjerte, handlekraftige og resultatorienterte for økt bærekraftig verdiskaping. Vi kommuniserer tydelig og enkelt.

Vår kompetanse

Proneo har lang erfaring med å utvikle og lede prosesser for økt verdiskaping gjennom:

  • Nyetableringer og knoppskytinger
  • Utvikling av eksisterende næringsliv
  • Innovasjon i offentlig sektor
  • Utvikling av klyngedynamikk og infrastruktur for innovasjon
  • Effektive koblinger mellom FoU-/kompetansemiljø og næringsaktører

Vår kjernekompetanse er inkubatortjenester, forretningsutvikling, kommersialisering, prosess-/prosjektledelse, klyngeutvikling og omstilling. Våre kunders resultater er bekreftelsen på vår kompetanse.

Nettverket vårt består av relevant næringsliv, FoU-/kompetansemiljø, kapital-/investormiljø og andre innovasjonsmiljø regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi kjenner virkemiddelapparatet og det politiske miljøet godt og benytter denne kompetansen når vi bistår dem som vil skape noe nytt.

Vi er lagspillere og benytter mulighetene som ligger i dette, internt og eksternt.

Etikk

Høy etisk standard i all vår atferd er avgjørende for at vi skal lykkes. Den enkelte medarbeider skal opptre aktsomt og redelig overfor kunder, offentlig myndigheter og andre interessenter. Proneos ansatte har forpliktet seg til selskapets  etiske retningslinjer og retningslinjer for  eierskap og styreverv i andre bedrifter.

Eierskap

NTE Holding AS 16,23 %
Siva SF 16,23 %
Stjørdal kommune 15,90 %
Kværner Verdal AS 15,58 %
Levanger kommune 12,99 %
Verdal kommune 12,99 %
SpareBank 1 SMN 5,39 %
Gjensidige Stjørdal 4,68 %

Samarbeidspartnere

Windcluster Norway AS

Lokasjon

Verdal

Kontaktperson

Torhild Aarbergsbotten

Windcluster Norway (WN) er en bredt sammensatt medlemsorganisasjon bestående av bedrifter knyttet til vindkraftproduksjon på land og til havs. Den ble etablert 30. august 2010, og har siden arbeidet hardt for å styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft hver for seg, samt muliggjøre større samarbeidsprosjekter mellom medlemsbedriftene som gjør dem enda mer attraktive i et nasjonalt og internasjonalt marked.

Industrinavet i Trøndelag

Lokasjon

Verdal

Kontaktperson

Vegard Saur

Industrinavet i Trøndelag består av et sterkt partnerskap med næringsklynga i Verdal Industripark som kjerne og et forpliktende samarbeid med FoU-miljø, utdanningsinstitusjoner, lokale og regionale myndigheter samt andre støttespillere. Proneo, Verdal Næringsforum og SINTEF er sentrale aktører for å operasjonalisere satsingen.

Verdal Næringsforum

Lokasjon

Verdal

Kontaktperson

Ingrid Dahl Furunes

Verdal Næringsforum skal være en aktør som bidrar til å skape og utvikle et sterkt næringsliv i Verdal. Dette skal vi gjøre gjennom å:
- legge til rette for attraktive møteplasser
- fungere som en næringspolitisk aktør
- sette fokus på fornying og utvikling

VIPsenteret/Siva Verdal Eiendom

Lokasjon

Verdal

Kontaktperson

Knut Baglo

Alle Sivas engasjement i Verdal er nå samlet i Siva Verdal Eiendom AS. Aker Solution AS eier de arealer og bygg som primært er knyttet opp til Aker Solution sine selskaps egen virksomhet.
SVE eier og leier ut 2 industrihaller på til sammen 2 500 kvm. kontorbygg (VIPsenteret) på 7 500 kvm. og en industributikk på 300 kvm. I tillegg eier selskapet 60 000 kvm. tomt som leies ut på langsiktige festeavtaler.

DigitalNorway

Lokasjon

Oslo

Kontaktperson

Liv Dingsør

DigitalNorway er en non-profit virksomhet startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.
Vi jobber med å sikre bedrifter og ansatte tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden gjennom å tilby gratis kurs, læringsreiser, webinarer og digitale møteplasser.

Siva SF

Lokasjon

Trondheim

Kontaktperson

Ragnhild Bjøru

Siva – Selskapet for industrivekst – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.