Om Proneo

Historien

Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i regionen.

Samfunnsoppdrag

Proneo er et innovasjonsselskap. Vårt samfunnsoppdrag er å skape arbeidsplasser og bærekraftige vekstbedrifter.

Historien

Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet. Vår målsetting er gjennom aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk å bidra til økt nyskaping og et innovativt og bærekraftig næringsliv. Proneo har opparbeidet en solid posisjon gjennom sterke partnerskap, gode resultater og fornøyde kunder.

Vårt samfunnsoppdrag

Våre verdier

Proneo har tre kjerneverdier som forplikter og inspirerer oss:

Nysgjerrig, raus og effektiv.

Nysgjerrig betyr at vi er interesserte og vitebegjærlige på det som er nytt og som kan skape verdier – Proneo betyr For det Nye og det forplikter. Vi søker alltid å utvikle vår kompetanse, både som organisasjon og som individer.

Raus betyr at vi er åpne for alle kreative ideer og løsninger og vi deler gjerne vår erfaring og kompetanse med andre. Vår ambisjon er å oppnå best mulig resultater for oppdragsgiver gjennom Åpen Innovasjon, effektive nettverk og helhetlige perspektiver.

Effektiv betyr at vi er engasjerte, handlekraftige og resultatorienterte for økt bærekraftig verdiskaping. Vi kommuniserer tydelig og enkelt.

Vår kompetanse

Proneo har lang erfaring med å utvikle og lede prosesser for økt verdiskaping gjennom:

  • Nyetableringer og knoppskytinger
  • Utvikling av eksisterende næringsliv
  • Innovasjon i offentlig sektor
  • Utvikling av klyngedynamikk og infrastruktur for innovasjon
  • Effektive koblinger mellom FoU-/kompetansemiljø og næringsaktører

Vår kjernekompetanse er inkubatortjenester, forretningsutvikling, kommersialisering, prosess-/prosjektledelse, klyngeutvikling og omstilling. Våre kunders resultater er bekreftelsen på vår kompetanse.

Nettverket vårt består av relevant næringsliv, FoU-/kompetansemiljø, kapital-/investormiljø og andre innovasjonsmiljø regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi kjenner virkemiddelapparatet og det politiske miljøet godt og benytter denne kompetansen når vi bistår dem som vil skape noe nytt.

Vi er lagspillere og benytter mulighetene som ligger i dette, internt og eksternt.

Etikk

Høy etisk standard i all vår atferd er avgjørende for at vi skal lykkes. Den enkelte medarbeider skal opptre aktsomt og redelig overfor kunder, offentlig myndigheter og andre interessenter. Proneos ansatte har forpliktet seg til selskapets  etiske retningslinjer og retningslinjer for  eierskap og styreverv i andre bedrifter.

Eierskap

NTE Holding AS 16,23 %
Siva SF 16,23 %
Stjørdal kommune 15,90 %
Kværner Verdal AS 15,58 %
Levanger kommune 12,99 %
Verdal kommune 12,99 %
SpareBank 1 SMN 5,39 %
Gjensidige Stjørdal 4,68 %