På kjempers skuldre

06. januar 2016

.per-anders-verdal-portrett

Det hersker stor enighet om at Norge står foran store omstillinger i tiden framover. Dette skyldes flere forhold, blant annet redusert lønnsomhet i olje- & offshore, omlegging til «Det grønne skiftet», samt at vi står på terskelen til den fjerde industrielle revolusjon.

Regjeringen har satt i gang flere tiltak for å løse denne utfordringen, blant annet ble Gründerplanen lansert i fjor høst. Målet er flere gründere og flere nyetablerte bedrifter og det fylles på med midler i det offentlige virkemiddelapparatet for å oppnå dette. For eksempel så har midlene til etablerer-tilskudd blitt sju-doblet på fem år.

Det er svært positivt at det satses offensivt på nyetableringer, og det skal vi fortsette med. Det som er betenkelig er at man overser arve-sølvet; etablert næringsliv. Skal Norge lykkes med omstillingen er det helt avgjørende at vi lykkes med å bygge videre på etablert næringsliv og komparative fortrinn som kompetanse, tradisjon for samhandling, samt medarbeiderdrevet innovasjon. Og det er nødvendig med oppmerksomhet, politikk og virkemidler. Heldigvis er det nå flere miljøer som forsøker å løfte dette opp på den politiske agendaen.

Så tilbake til den fjerde industrielle revolusjon betegnet Industri 4.0. I nær framtid vil intelligente roboter, helautomatisert produksjon, smarte sensorer, 3D-printere og avansert dataanalyse føre til store endringer i den enkelte virksomhet. En rapport fra Kunnskapsdepartementet peker på at en av tre jobber kan forsvinne som følge av dette. Dette er tall som skremmer mange arbeidstakere og bedriftsledere. Konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam, snur dette på hodet; Han har gjort seg til talsmann for hvilke store muligheter som ligger i dette, forutsatt at utviklingen møtes med offensive grep knyttet til innovasjon og forskning i etablerte virksomheter.

Proneo deler Qvams synspunkter, her ligger det store muligheter! Dette betinger at det tenkes offensivt og at det handles i tide. Her er to eksempler på praktisk handling som Proneo har engasjert seg i:

KompetanseKraft 2.0 er under utvikling ved Verdal Industripark med sine 165 bedrifter. Hovedelementet i dette langsiktige programmet er å iverksette systematiske utviklingstiltak i den enkelte bedrift basert på vesentlig økt innslag av forskning og innovasjon. Det jobbes med å få på plass et konsortium av FoU-aktører med SINTEF i spissen. Målet er en mangedobling av utviklingstiltak og koblinger mellom bedrifter og relevante FoU-miljø.

Knoppskyting fra etablert næringsliv: Det meste av innovasjoner og nyetableringer må komme med basis i eksisterende virksomheter. Knoppskyting er den raskeste veien til ny virksomhet. Det finnes som regel en kobling mellom virksomhet, produksjonsteknikk, markedsadgang eller andre ferdige strukturer som gjør at idé eller produkt raskt kan kommersialiseres og føre til verdiskaping. Proneo har fått i oppdrag av Siva å utvikle metoder og verktøy for å øke oppmerksomheten om potensialene som ligger i etablert næringsliv, samt konseptualisere dette og dele metoder og verktøy med øvrige innovasjons-miljø i Norge. Vi er godt i gang, i 2015 hadde vi tredoblet antall knoppskytings-case sammenlignet med året før, og ambisjonene for 2016 er enda større.

«Dersom jeg har sett litt lengre enn andre så har jeg gjort det ved å stå på kjempers skuldre», sa Isaac Newton, og trakk fram arbeider fra blant annet Kepler og Galilei. For Norge betyr dette at vår spisskompetanse innenfor for eksempel olje & offshore, havbruk og energi kan bli utgangspunkt for store nye innovasjoner og morgendagens næringsliv. Spennende!

Per Anders Folladal
Daglig leder, Proneo AS
[email protected]