Næringsutvikling og vekst!

24. juni 2016

jorulf-husbyn-258x300-1

 
Næringssjef Jorulf Husbyn brenner for utvikling, ikke bare for sin “egen kommune”, men for hele Midt-Norge. Derfor er det viktig for han at alle – politikere, kommuneadministrasjon og næringsliv – får et best mulig utgangspunkt for å forstå helheten og mulighetene for utvikling.

–        Alle bør ikke gjøre alt. Ved å samarbeide kan kommunene i fellesskap legge bedre til rette for næringslivet og skape større muligheter i fellesskap.

Ti kommuner i Midt-Norge har inngått avtale om forpliktende samarbeid gjennom interkommunal arealplan (IKAP). Hensikten er å gjøre regionen attraktiv og skape konkurransefortrinn for Trondheimsregionen. Ved bl.a. å utvikle en «korridor for næringsutvikling» for regionen skal samarbeidet operasjonaliseres og sørge for at arealplanlegging, samferdsel og næringsutvikling ses i sammenheng.

–        Gjennom samarbeid mellom Trondheim, Malvik og Stjørdal kommuner vil det kunne legges godt til rette for utvikling av næringsareal til beste for regionen. Nye Veier AS har prioritert utbygging av E6 Værnes-Hell og Kvithammar-Åsen. Det er viktig at politikere og forvaltning kjenner sin besøkelsestid og bidrar til å legge til rette for disse prosjektene. Gode transportmuligheter vil bidra til utnyttelse av næringsareal og effektiv flyt av arbeidskraft mellom kommunene.

Store prosjekt skal realiseres i regionen.
Gjennom en rekke samtaler med sentrale samfunnsaktører har Proneo kartlagt flere av de store planlagte prosjektene i regionen. Sammenstilling av fakta fra prosjektene danner en plattform og felles forståelse for planlagt utvikling. Dette vil kunne bidra til forståelse av hvordan kommunene i fellesskap kan legge til rette for ønsket utvikling. Planprosesser som strekker seg på tvers av kommunegrensene kan dra nytte av felles “virkelighetsforståelse” og forståelse for gjensidig påvirkning mellom kommunene.

Kartleggingsstudien har også forsøk å påpeke muligheter som kan oppstå i kjølvannet av prosjekt og gjennom samordning av prosjektperioder. Det er i studien også forsøkt å trekke fram muligheter som ikke er høyt på den politiske agendaen.

–        Proneo kan, som uavhengig rådgiver, finne muligheter og utfordre kommunene uten at det ligger en politisk agenda bak. Dette kan gi muligheter for diskusjoner som ellers ville vært vanskeligere å gjennomføre.

Proneo har i prosjektet også bidratt med å presentere arbeidet for næringsliv og politikere i regionen, noe som har skapt engasjement og debatt.

Husbyn sier næringsavdelingen i kommunen har benyttet Proneo i flere andre utviklingsprosjekt.

–        Proneo tilfører oss verdifull kompetanse og kapasitet. Dette gjør det mulig for oss å få gjennomført flere og større prosjekt enn vi ellers ville gjort. Proneos samlede erfaring og nettverk gir kommunen en “virtuell stab” for næringsutvikling med en mye større kunnskapsbase og nettverk enn det er mulig for oss å ha i egne rekker. Dette har stor verdi for oss sier Husbyn.