Angrip! Forsvar og næringsliv i en Midt-Norsk symbiose?

27. oktober 2016

lars-1-552x624-1

Den politiske debatten har de senere dager handlet om norsk basepolitikk og mulig økt trusselnivå fra Russland i forbindelse med stasjonering av 335 US Marines på Værnes. De sikkerhetspolitiske forholdene skal jeg ikke vurdere her. For næringslivet i Midt-Norge er det andre sider ved Forsvarets aktivitet i regionen som er høyst relevante.

I vår region er det flere viktige utviklingstrekk som gir forsvaret økt aktualitet, bl.a.:

  • Skolesenter for Luftforsvaret er i Langtidsplan for forsvarssektoren[1] foreslått lagt til Værnes
  • Ørlandet får økt strategisk betydning gjennom etablering av base for våre nye F-35 fly.
  • Midt-Norge får økt betydning som og øvingsarena.

Gjennom sin strategi[2] for økt bruk av sivile aktører skal Forsvaret effektiviseres og gi økt fokus på operativ virksomhet. Dette – i kombinasjon med ovennevnte viktige endringer – gir sivile underleverandører og næringslivet i regionen et hav av muligheter. Forsvaret har behov for leveranser av utstyr og tjenester over et meget vidt spekter. Litt sleivete sagt er det bruk for alt fra kopipapir til kampfly og fra sodd til stridsvogner. La oss se på de tre kulepunktene over.

Skolesenter

Fast ansatte og studenter vil ha behov for alle daglige tilbud og tjenester i tillegg til akademisk spisskompetanse. Et skolesenter vil kunne trekke på foreleserkapasitet fra universitetene i regionen og knytte seg til lokale underleverandører av forpleining og fritidsaktiviteter.

Base Ørland

Basen er under oppbygging og allerede neste år vil det være F-35 kampfly på Ørland. F-35 fly har fått oppmerksomhet i media, men lite er skrevet om det store behovet for støttefunksjoner denne basen på Ørlandet vil kreve. Høyteknologi på et ekstremt nivå vil her leve side om side med andre tjenester som allerede finnes tilgjengelig i regionen. Det er etablert et arbeid med næringsklynger knyttet til basen for å gjøre næringslivet best mulig i stand til å levere.

Øvelsesaktivitet

Midt-Norge er kjent med og vant til store militære øvelser. Sist vinter gikk øvelse Cold Response og i 2018 ventes 50 000 soldater til øvelse Trident Juncture! En slik øvelse krever enorme støttesystemer og lokale leveranser av et stort spekter av tjenester og varer. Over en tre ukers periode under siste øvelse er det anslått at det ble lagt igjen opp mot 100 millioner i lokalt næringsliv.

Angrip!

Forsvarsindustrien omsetter for 4 mrd bare i små og mellomstore bedrifter. Næringslivet i Midt-Norge må derfor kjenne sin besøkelsestid! Tiden er riktig og det er nå en unik mulighet til å bidra til at Forsvaret får tilgang på nødvendig utstyr og tjenester. Lokale bedrifter har allerede posisjonert seg og det er plass til mange fler. Næringslivet vil sørge for at Forsvaret kan drive utdanning og øvelser; Forsvaret vil kunne sørge for god inntjening i næringslivet. Derfor altså overskriftens antydning om et symbiotisk forhold hvor begge parter oppnår fordeler av samspillet. Det er på tide å (an)gripe mulighetene Forsvaret representerer som stor kunde!

[1] Prop. 151 S (2015–2016) Kampkraft og bærekraft. Langtidsplan for forsvarssektoren

[2] Meld. St. 9 (2015-2016) Nasjonal forsvarsindustriell strategi

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Lars Strøm

Tidligere ansatt som: Prosjektleder
[/wpbb-if]