Bærekraft rett i øret

21. april 2022

Holan

Industrikjempen Norske Skog Skogn og ressursklyngen Civac har tre ting felles. Begge satser offensivt på bærekraft, livslang læring og podkast som læringsmetode. I samarbeid med podkastutvikleren LØRN og rådgiverne i Proneo kjører de nå interne podkastbaserte kompetanseprogram.  De skal gi ansatte på alle nivå forståelse, lyst og mot til å ta i bruk mulighetene som ligger i bærekraft og sirkulærøkonomi.

Istedenfor å sitte på langtekkelige fellesmøter og høre ledere fortelle om bedriftens framtid, kan de ansatte selv velge når de ønsker å lytte.  Mens de trener, kjører bil, lager mat, lufter hunden eller utfører rutinemessige oppdrag på jobben, får de uformelle samtaler om bedriftens bærekraftige framtid rett i øret. Noen av de ansatte deltar også i samtalene.

Paal Strand

Personalsjefen på Norske Skog Skogn, Paal Strand, benytter kaffepausen til å lytte innpå en fersk podkastepisode.
Foto: Norske Skog Skogn

Felles innovasjonskultur

– Samtalene i de to prosjektene har vært utrolig spennende og av høy kvalitet, sier LØRNs prosjektleder Frode Skaarnes. – Både Norske Skog Skogn og Civac har utrolig flinke folk, spennende prosjekter og viktige støttespillere som jobber for å skape forståelse og innovasjonsevne innen teknologiutvikling, bærekraft og sirkulærøkonomi. Det vil bidra til å skape en felles innovasjonskultur og tiltrekke nye og kompetente medarbeidere, mener Skaarnes.

Frode Saarnes

Frode Skaarnes, nestleder i podkastprodusenten LØRN, leder prosjektet med å utvikle kompetanseprogrammet for Norske Skog Skogn og Ressursklyngen Civac.
Foto: LØRN

20 000 eksterne lyttere

Kompetanseprogrammene til Norske Skog Skogn og Civac byr begge på åtte podkaster med tilhørende quiz og læringsspørsmål. De to foretakene har også satt seg samme tallmessige mål: 90 % av de ansatte skal gjennomføre programmet, og 20 000 eksterne skal lytte på podkastserien, som ligger tilgjengelig på nettet.

Også de kvalitative målene er nokså like. Å bygge intern forståelse for og kompetanse på bærekraft og sirkulærøkonomi er viktig for både Norske Skog Skogn og Civac. Det er også styrket rekruttering og omdømme, digitalisering samt forståelse for viktigheten av forskning og utvikling, selv om de to foretakene vekter de enkelte målene ulikt.

Ansatte og nasjonale eksperter medvirker

Norske Skog Skogn lager fem podkaster med interne samtaledeltakere og tre med eksterne. Blant de interne deltakerne er konsern- og fabrikklederne, fagforeningsledere og lærling Anna Holan. Hun er med i podkast 4, «Hvorfor velge Norske Skog Skogn». Blant de eksterne deltakerne finner vi konsernsjefen i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, som er med i podkast 6, «Behov og muligheter».  

Norske Skog Skogn

Anna Holan (t.h.) er lærling på Norske Skog Skogn. Hun er med som samtalepartner i podkast 4, «Hvorfor velge Norske Skog Skogn». Med ryggen til: Ann Helen Nonstad.
Foto: Norske Skog Skogn

Ivar Koteng, bedriftsleder og mangeårig styreformann i Rosenborg, deltar i Civac-podkast 5, «Hva hindrer endringer fra lineær til sirkulærøkonomi?». Daglig leder i Miljøstiftelsen Bellona, Hallstein Hasvåg, møter vi i Civacs podkast 7. Han snakker om forurensing som det største problemet i vår tid og spør hvordan frivillige organisasjoner kan skape en endring. I den 8. og siste podkasten er temaet «Bærekraft og samarbeid som vekstform» med Civacs styreleder, Asle Hasselvold, som samtalepartner.

Støtte fra BIO Trøndelag

Både Norske Skog Skogn og Civac har fått økonomisk støtte til kompetanseprogrammene fra Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag, der Proneo har bistått med søknadsskrivingen. BIO Trøndelag er fylkeskommunens støtteordning for bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte. Bedrifter med inntil 50 ansatte kan få inntil 300 000 i støtte, mens bedrifter med mer enn 50 ansatte kan få inntil 1 000 000.

Fleksibelt

Norske Skog Skogn har døgnkontinuerlig drift og femskiftsordning. Uten den fleksibiliteten som podkastene gir, hadde det vært krevende å få med alle ansatte på kompetanseprogrammet. Fabrikken har ambisiøse planer for de nærmeste årene.  

– Vi skal ha full drift på alle tre papirmaskinene. Vi skal skaffe oss flere samarbeidspartnere. Og vi skal jobbe aktivt med utvikling som etter hvert skal gi nye produkter, forteller Kari Norset Salater, informasjon- og opplæringsleder i Norske Skog Skogn.

– Om fem år produserer vi bærekraftige fiberprodukter. Bærekraft er avgjørende for Norske Skog Skogn i årene som kommer. Målet vårt er å bli CO₂-nøytral innen 2030.

Salater forteller at etter at kompetanseprogrammet nå har gått et par måneder, er tilbakemeldingene fra de ansatte positive.  Hun mener forståelsen og bevisstgjøringen som de ansatte får gjennom programmet, er et viktig bidrag til de ambisiøse målene.  – Vi ønsker at de ansatte skal bidra aktivt i den videre utviklingen av fabrikken.

Kari Salater

Kari Norset Salater er informasjons- og opplæringsleder i Norske Skog Skogn. Hun mener det podkastbaserte kompetanseprogrammet gir de ansatte en forståelse som bidrar til at fabrikken når målene sine.

Samarbeid for å nå målene

Ressursklyngen Civac skal fram mot 2025 jobbe målbevisst for å bli en ledende aktør i utviklingen av bærekraftige samfunn. De vil skape nye sirkulære verdikjeder av resirkulerte ressurser og ny teknologi. Det skal gi deltakerbedriftene økt verdiskapning og konkurransekraft.

– Målet til Civac er å være landets mest fortrukne samarbeidspartner for å oppnå utnyttelse av ressurser som i dag er avfall, sier daglig leder i Civac, Trond Norum. Han forteller at sirkulærøkonomi og bærekraft er grunnmuren for tenkning og handling i Civac. – Flere av bærekraftmålene er viktige for oss. Men aller viktigst er mål nr. 17: «Samarbeid for å nå målene». Uten samarbeid, ingen resultater.

Nå håper Civac-lederen at kompetanseprogrammet skal gi de ansatte i medlemsbedriftene enda bedre kjennskap til hva Civac ønsker å få til.

– Vi håper også at programmet skal være med å gjøre Civac bedre kjent utenfor klyngen, sier Norum.

Mens startskuddet for Norske Skog Skogn sitt kompetanseprogram gikk allerede i midten av januar, hadde Civac kick off først i begynnelsen av mars. Selv om Norum mener det er for tidlig å vurdere den interne effekten av programmet, kan han allerede glede seg over god ekstern respons.

Trond Norum

Daglig leder Trond Norum i Ressursklyngen Civac håper at det podkastbaserte kompetanseprogrammet skal gi de ansatte i medlemsbedriftene bedre kjennskap til Ressursklyngens arbeid for å bli en foretrukket partner på utnyttelse av ressurser som i dag er avfall.
Foto: Civac

– Proneo er limet i samarbeidet

Norske Skog Skogn, Civac og LØRN er enige om at rådgiverne i Proneo har spilt en avgjørende rolle for kompetanseprogrammene.

– Proneo har vært svært viktig i samarbeidet. Med sin kunnskap om Norske Skog Skogn og Civac har de bidratt til å tilrettelegge for gode faglige diskusjoner og brukt sitt nettverk til å skaffe spennende gjester, sier LØRNs prosjektleder Frode Skaarnes.

– De har sett de to prosjektene i sammenheng og bidratt til å skape synergier for å nå målene i prosjektene. Jeg vil gjerne trekke fram den viktige rollen som Proneo har hatt som limet i samarbeidet.

Trond Norum i Civac forteller at det var Proneo som introduserte podkastløsningen for dem, og som siden har vært med i hele prosessen, både under programutforming, planlegging og gjennomføring. Kari Norset Salater i Norske Skog Skogn beskriver Proneo som en god samarbeidspartner som i kraft av sin inngående kjennskap til Norske Skog har bidratt positivt ved å fremme bedriftens behov underveis i prosjektet.


FAKTA

Norske Skog Skogn

  • Den første papirmaskinen på Skogn startet produksjonen i 1966.
  • Fabrikken er opphavet til konsernet Norske Skog som har rundt 2 300 ansatte i fire land og er blant verdens største produsenter av avispapir.
  • Har de siste årene tatt store grep for å redusere karbonavtrykket.

Civac

  • Civac står for Circular Values Cluster.
  • Midtnorsk ressursklynge med 26 ulike bedrifter som deltakere.
  • Har som hovedmål å skape nye sirkulære verdikjeder av resirkulerte ressurser, og ny teknologi, som gir deltakerbedriftene økt verdiskaping og konkurransekraft.

LØRN

  • Har utviklet et konsept for livslang læring ved bruk av blant annet podkast.
  • Legger til grunn at inspirerende samtalelæring er veien å gå for å få alle med.
  • Produserer korte podkastepisoder i form av uformelle, men smarte samtaler.
  • Har laget podkastbaserte kompetanseprogram for Norske Skog Skogn og Civac.