Kompetansekartlegging i Levanger: Rigg for vekst

27. januar 2021

levanger
Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa

 

Proneo har i samarbeid med Næringsforeningen i Levanger og Levanger kommune gjennomført en kompetansekartlegging hos etablerte næringsaktører i Levanger kommune og andre aktører med tilknytning til kommunen. Målet er å få mer kunnskap om hvordan kompetansen er satt sammen i dag, hvilke behov bedriftene har for kompetanse i framtida, og hvordan kompetanse utgjør flaskehalser og kriterier for å øke konkurranseevnen.

– Vi ser allerede nå at de bedriftene som ikke er i stand til å tilpasse seg og utvikle seg i takt med et stadig skiftende marked, er de som til slutt havner i konkursregistrene. Derfor er denne kartleggingen viktig. Ikke bare for bedriftene, men og for Levanger som et attraktivt arbeidssted, sier Håkon Okkenhaug næringssjef i Levanger Kommune.

– Vi hadde ikke klart å gjennomføre en slik grundig kompetansekartlegging uten Proneos kunnskap, verktøy og erfaring, forteller prosjekteier Arild Klokkerhaug, daglig leder i Næringsforeningen i Levanger. I 2015 gjennomførte Proneo en lignende kartlegging i Verdal.

– Erfaringen derfra var til stor hjelp da vi utformet vår undersøkelse. Vår felles kunnskap om næringslivet i regionen sikret et effektivt samarbeid, sier han.

Håkon Rigg for vekst

 
Arild Rigg for vekst

Håkon Okkenhaug, næringssjef i Levanger Kommune. Foto: Levanger kommune
Arild Klokkerhaug, daglig leder i Næringsforeningen i Levanger. Foto: Erlend Aune, Innherred

Behov for ny kunnskap

Det er lite kunnskap om det lokale næringslivets behov for kompetanse for å vokse videre. Både NAV og NHO utfører årlig slike undersøkelser på nasjonalt og regionalt nivå. De viser at mange bedrifter sliter med å vokse og utvikle seg fordi de ikke får tak i rett kompetanse.

Høsten 2019 startet arbeidet med å se på mulighetene for å gjennomføre en lokal kompetansekartlegging i Levanger kommune. Proneo var med på å utvikle forprosjektet og bistod med å skaffe finansiering til undersøkelsen.

– Som prosjektleder har vi i tillegg vært ansvarlig for selve gjennomføringen og utformingen av undersøkelsen, foretatt dybdeintervjuer, bearbeidet alle data og analysert disse og nå ferdigstilt en rapport, forteller Viggo Iversen, prosjektleder i Proneo.

Hanna Maroz som var ansvarlig for å bearbeide de viktigste funnene og sammenfatte rapporten, mener at Proneo sitter på en unik kompetanse og metodikk som er relevante for flere.

– Funnene i denne kartleggingen er nok ikke unike for Levanger, sier hun.

– En kartlegging av kompetansen i kommunen, og ikke minst en oversikt over den kompetansen næringslivet etterspør, vil være svært nyttig informasjon for å rigge flere kommuner og bransjer for vekst, sier Maroz.

Hanna Maroz, prosjektleder i Proneo.

Viggo Iversen, avdelingsleder i Proneo.

 

Covid-effekten

Kartleggingen i Levanger ble gjennomført sommeren og høsten 2020, midt i pandemien. Timingen var egentlig ganske god for en slik kartlegging, forteller Klokkerhaug.

– Vi stod midt i en pandemi som utfordret næringslivet til å tenke nytt på blant annet produktutvikling, salg og distribusjon. Pandemien har åpnet øynene for mange som ser at det er behov for ny kompetanse. Ikke minst knyttet til digitalisering, sier han.

Flere nye ansatte

Kompetansekartleggingen viser blant annet at det er behov for cirka 1 600 nye ansatte i privat og offentlig sektor i Levangerregionen de neste tre årene.

– Det var en positiv overraskelse, sier Klokkerhaug.

Behovet skyldes blant annet at arbeidstakere pensjoneres og at man bytter jobb, men også rene nyansettelser fordi næringslivet etterspør ny kompetanse.

Hele 28 % av bedriftene som har deltatt i kompetansekartleggingen, svarer at de har problemer med å henge med i den teknologiske utviklingen på grunn av manglende kompetanse. Videre svarer 1 av 5 at de har skrinlagt eller utsatt utvidelser på grunn av mangel på viktig kunnskap. Det kommer også frem at det er ventet en dobling av behovet for ansatte med fagskoleutdanning de neste tre årene, mens behovet for ufaglærte oppgis som halvert.

– Dette viser hvor viktig kompetanse er – og vil være i tida framover, oppsummerer Klokkerhaug.

Kompetansegapet

– Vi har også fått tilbakemeldinger om at det er et gap imellom næringslivets behov for kompetanse, og utdanningstilbudet i vår region, forteller han. Prosjektet har derfor også hatt som mål å beskrive hvordan samspillet mellom næringslivet, Nord Universitet og Helse Nord-Trøndelag kan styrkes.  

– Det blir viktig å få med utdanningsinstitusjonene og andre relevante aktører for å tette dette gapet. På den måten kan vi sammen rigge næringslivet for ytterligere vekst, sier Klokkerhaug.

Høy andel høyt utdannede

Det tar tid å innhente ny kunnskap. Ofte oppdager bedriftene at det er mangel på nødvendig kompetanse først etter at de har satt seg strategiske mål. Levanger kommune ønsker å hjelpe bedriftene til å utvikle den kompetansen de trenger i framtida. Undersøkelsen gir kommunen informasjon om hva slags kompetanse næringslivet i Levanger har behov for.

– Dermed kan kommunen bruke dette for å fortelle våre kontakter innen utdanningssystemet hvordan de kan nå bedriftene bedre med sitt tilbud, sier Okkenhaug.

34 prosent av Levangers innbyggere har høgere utdanning. Det er tredjeplass i Trøndelag, etter Trondheim og Malvik. Det skyldes i stor grad at kommunen har sykehus, universitet og mange andre arbeidsplasser i offentlig sektor.

– Kommunen vet lite om kompetanse og behov for kompetanse i privat sektor, forteller Okkenhaug.

Arenaer for kunnskapsspredning

Til nå har det gjerne vært slik at bedriftene har sendt sine ansatte på kurs rundt om i landet eller leid inn egne kursholdere. Med svarene fra denne undersøkelsen kan næringsforeningen etter hvert tilby medlemmene kurs og møteplasser som etterspørres.

– Vi ser ofte at virksomheter i vidt forskjellige bransjer kan stå overfor de samme problemstillingene, og at de lærer av hverandre når de møtes. Derfor blir det viktig å legge til rette for arenaer og møteplasser der slik kunnskapsutveksling kan foregå, sier Okkenhaug. Han mener at en del virksomheter prioriterer kunnskapsutveksling og læring  for lavt.

Resultatene presenteres

Alle resultatene av undersøkelsen blir presentert på et medlemsmøte i Næringsforeningen i Levanger torsdag 28. januar. Deretter starter arbeidet med å rigge regionen for videre vekst basert på disse funnene.

– Vi kommer til å ha dialog og samarbeide tett med ungdomsskolene, videregående skoler, Nord universitet, kommunen og andre aktører, sier lederen i Næringsforeningen i Levanger, Arild Klokkerhaug. – Sammen må vi tette gapet mellom det næringslivet etterspør, og tilbudet fra kurs- og utdanningssektoren i kommunen. Samtidig må vi være aktive for å nå ut til utflyttede Innherredsbygg i universitetsbyene og engasjere næringslivet til dialog med studentene for å synliggjøre det lokale arbeidsmarkedet.

Faktaboks

Om kartleggingen:

  • Prosjekteier: Næringsforeningen i Levanger
  • Prosjektleder: Proneo AS
  • Gjennomført i Levanger kommune sommer/høst 2020
  • 86 medlemsbedrifter besvarte undersøkelsen
  • 10 dybdeintervju ble gjennomført
  • Finansiert av Levanger kommune og Trøndelag fylkeskommune

Om Næringsforeningen i Levanger:

  • Interesseorganisasjon for næringslivet i Levanger og omegn
  • 137 medlemmer