Finnes det «gull» i det vi kaster?

04. mars 2022

plukkanalyse

CIVAC (Circular Values Cluster) har fått en million kroner fra Trøndelag fylkeskommune for å finne svaret på dette. Prosjektet har en totalramme på 2,5 millioner kroner. Proneo har vært med i hele prosessen fra skriving av søknaden til Trøndelag Fylkeskommune, til prosjektledelse og praktisk koordinering.

Sammen med 10 interkommunale- og kommunale renovasjonsselskaper og private aktører i Midt-Norge skal CIVAC

Trond Norum

Trond Norum, daglig leder i CIVAC

se på hvilke ressurser som finnes i det vi kaster i restavfallet.
– Resultatene skal brukes til å se på nye, mulige forretningsområder og kjøre nye FoU-prosjekter for utnyttelse av sirkulærøkonomiske ressurser, forteller Trond Norum, daglig leder i CIVAC.

60 % av det du og jeg kaster i restavfallet i dag, hører ikke hjemme der. Vi forbrukere er for dårlige til å sortere. Kanskje kaster vi også ressurser som kan utnyttes bedre eller på nytt?

PLUKKANALYSER

Gjennom plukkanalyser av restavfall skal prosjektet finne ressurser som kan gjenbrukes eller utnyttes på en bedre måte enn i dag.

–En plukkanalyse er en analyse av innholdet i avfall. For dette prosjektet ble restavfallet undersøkt i detalj. Vi plukket ut hvert enkelt fragment, veide det og plasserte det i riktig kategori, forteller Norum.  Avfallet som skal analyseres, er både det som vanlige forbrukere kaster i restavfallet, og det som renovasjonsselsapene samler inn. –I tillegg skal vi se på det som kommer inn på gjenvinningsstasjonene, det som kastes i hytterenovasjon, og restavfallet fra private næringsaktører, sier han.

plukkanalyse

Hvert enkelt fragment ble veid og karakterisert i riktig kategori. Foto: CIVAC

 

SIRKULÆRØKONOMI

Miljødirektoratet skriver på sine sider: «I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt. Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster.»

Prosjektet til CIVAC skal bidra til at ressursene i avfallet blir utnyttet best mulig i etablerte og nye bruksområder og verdikjeder. –Vi ønsker å se om det er ressurser i avfallet som vi kan utnytte i et sirkulærøkonomisk perspektiv, forteller Norum.

plukkanalyse

CIVAC skal se på hvilke ressurser som finnes i restavfallet du og jeg kaster. Foto: CIVAC

UTMERKET SAMARBEID

Norum forteller at Proneos kompetanse, nettverk og bidrag har vært viktig. ­–Proneos bidrag har vært veldig viktig, både for dette prosjektet, men også for oppstarten og utviklingen av avfallsklyngen i 2019 og fram til i dag. Samarbeidet har vært utmerket og viktig for at CIVAC er der vi er i dag, avslutter han.

ET SPENNENDE PROSJEKT

– Proneo har jobbet tett på flere av aktørene i CIVAC i en årrekke, forteller Torhild Aarbergsbotten, prosjektleder i Proneo. De visste derimot svært lite om plukkanalyser. – Desto mer spennende å følge Mepex, som har hatt

Torhild Aarbergsbotten

Torhild Aarbergsbotten, prosjektleder i Proneo.

hovedansvaret for gjennomføringen av plukkanalysen og samarbeidet med renovasjonsselskapene, sier hun.

Det grønne skiftet krever både innovasjon og utvikling, også innen avfallshåndtering.  Det vi kaster, er ikke avfall, men en viktig ressurs for nye produkter. – Avfallsressursene må inn i nye kretsløp og brukes videre, sier Aarbergsbotten.

Prosjektlederen forteller at prosjektet har vært spennende og lærerikt, også for Proneo.
– Vi har fått god erfaring i å lede et komplekst prosjekt med flere ulike aktører, sier hun. Prosjektet leide også inn studenter fra NTNU Industriell økologi. – De fleste var utenlandske studenter, noe som medførte en del ekstra organisering og oppfølging. Jeg vil takke og berømme Mepex for at de gjorde en solid innsats for at disse studentene ble godt ivaretatt, sier hun.

Aarbergsbotten mener dette prosjektet har styrket Proneos posisjon innenfor sirkulærøkonomi og materialgjenvinning. –Vi har etablert gode kontakter i avfallsbransjen, konsulentselskaper og Sintef som vil være aktuelle samarbeidspartnere i andre prosjekter.


FAKTABOKS

CIVAC – Circular Values Cluster

  • Avfallsklynge som ble stiftet i mai 2020 med fire store renovasjonsselskaper fra Trøndelag i bresjen.
  • Ønsker å samarbeide bredt for å hente ut sirkulærøkonomiske verdier for samfunnet og for avfallsnæringen i Midt- Norge.
  • 25 medlemsbedrifter.