Proneo leder europeisk prosjekt for sirkulær innovasjon

22. juni 2022

Bilde 2

Proneo leder et prosjekt der fem europeiske regioner sammen utvikler nye verktøy for omstilling til sirkulær økonomi. Prosjektet har søkt om økonomisk støtte fra Horisont Europa, EUs rammeprogram for forsking og innovasjon. –Trøndelag har lite erfaring med EU-finansierte innovasjonsprosjekter. Dette ønsker vi å få gjort noe med, sier daglig leder i Proneo, Per Anders Folladal.

samarbeispartnere sirkulær innovasjon

Det Proneo-ledete EU-prosjektet tar sikte på å koble sammen fem europeiske regioner som sammen skal få fart på overgangen til sirkulær økonomi i Europa. Illustrasjon: Proneo

Regionene som sammen med Trøndelag utgjør nettverket i prosjektet, er Södra Österbotten i Finland, Berlin i Tyskland, Centru i Romania og Bretagne i Frankrike. De samler data, ekspertise og ressurser for å få fart på overgangen til sirkulær innovasjon i hele Europa. Målet er å styrke bærekraftig verdiskaping og entreprenørskap.

Prosjektleder Hanna Maroz har jobbet i et halvt år for å få på plass prosjektet. Mye av tida gikk med til å finne de riktige partnerne rundt om i Europa.

– Vi i Proneo vil gjerne takke EU-nettverket Horisont Trøndelag og  Trøndelags Europakontor for god og profesjonell hjelp i forbindelse med partnersøket, sier Hanna. Hun har stått for utvikling av ideen til prosjektet og ledet prosjektutvikling, nettverks- og relasjonsbyggingen med partnerne. Sammen med partnerne er de konkrete prosjektplanene allerede lagt og vi ser frem til å komme i gang med arbeidet.

95,5 milliarder euro

– Det har vært utrolig spennende og lærerikt å bygge opp prosjektet trinn for trinn. Ikke minst det å skrive søknaden til Horisont Europa, forteller prosjektleder Hanna. Nå venter hun spent på om de får den økonomiske støtten de har søkt om.

Horisont Europa er EUs niende og hittil største rammeprogram for forskning og innovasjon. Fra 2021 til 2027 skal programmet dele ut 95,5 milliarder euro til bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner. Norske aktører kan også søke om midler.

Regjeringen har som ambisjon at Norge skal kapre 2,8 prosent av midlene fra Horisont Europa, det vil si 2,7 milliarder euro. De første utlysningene viser at Norge så langt har fått mer enn 3 % av de tildelte midlene og altså ligger foran skjema. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, sier på innovasjonnorge.no at resultatene så langt er en bekreftelse på at norske søkere har løsninger som kommer hele Europa og verden til gode.  

Åpen innovasjon

Horisont Europa er delt inn i tre deler: Fremragende forskning, Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv og Innovativt Europa. Den siste skal bidra til åpen innovasjon som raskt kan tas i bruk av små og mellomstore bedrifter. Det er denne delen det Proneo-ledete prosjektet innen sirkulær innovasjon har søkt på.

Hanna Maroz

Hanna Maroz i Proneo leder det europeiske samarbeidsprosjektet. Foto: Proneo

En av Proneos gode hjelpere i arbeidet med søknaden, EU-nettverket Horisont Trøndelag, er opprettet for å mobilisere til økt trøndersk deltakelse i Horisont Europa. Nettverket er et støtteapparat og en møteplass for bedrifter, forskningsmiljø og offentlige aktører som ser at deltakelse i Horisont Europa ikke bare gir tilgang på midler. Minst like viktig er tilgangen på kompetanse og kunnskap i verdensklasse, samt gode nettverk. Det bidrar til å heve standarden på forskning og utvikling av innovative produkter og tjenester som øker konkurranseevnen til trøndersk næringsliv. Horisont Trøndelag får støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge og er etablert i samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge, Nord universitet, NTNU, Trondheim kommune, SINTEF og Trøndelags Europakontor.

Økt verdiskaping og eksport

Når Proneo satser tungt på det europeiske samarbeidsprosjektet, er det for å bringe EU-finansierte innovasjonsprosjekter til Trøndelag.
– Vår erfaring skal deles med andre aktører i regionen. Det er lite erfaring med EU-prosjekter. Dette ønsker Proneo å få gjort noe med, sier daglig leder Proneo, Per Anders Folladal.

– Vi ønsker å bygge et konsortium av økosystemet for innovasjon i Trøndelag som er relevant i denne sammenheng. Det vil være til nytte også for andre formål. I tillegg ønsker vi å rigge en innovasjonsstruktur sammen med relevante partnere i Europa. Den skal være tilgjengelig for oppstartsbedrifter og næringsliv i Trøndelag og på den måten bidra til økt innovasjon, verdiskaping og eksport. Gjennom EU-nettverket bygger vi også kompetanse internt i Proneo, samtidig med at vi deler beste praksis fra Trøndelag som bidrag til å utvikle våre europeiske partnere, sier Folladal.

Folladal

Daglig leder Per Anders Folladal i Proneo ønsker å bringe EU-finansierte innovasjonsprosjekter til Trøndelag. Foto: Proneo

 

FAKTA

Sirkulær økonomi

  • Et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig
  • Vil redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk
  • Produkter skal vare så lenge som mulig og deretter gjenbrukes, gjerne utenom sitt opprinnelige formål
  • Ser avfall som en ressurs; produkter skal designes slik at materialene lettere kan gjenvinnes
  • Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster

(Kilder: miljodirektoratet.no og framtiden.no)

Horisont Europa

  • EUs hittil største rammeprogram for forskning og innovasjon
  • Deler ut 95,5 milliarder euro til bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner
  • Norske aktører kan søke om midler på lik linje med aktører i EU-land

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Hanna Maroz

Hanna Novik

Prosjektleder
[/wpbb-if]